Hyvinvointialan tulevaisuus

Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan yrittäjän tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet? Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät. Työ- ja elinkeinoministeriön raportteja 1/2015 -julkaisu Haapa-aho Marja, 2014. Hyvinvointialan yrittäjyys. Näkemyksiä hyvinvointialan yrittäjyyden tulevaisuudesta. Kuntoutuksen kehittämisohjelma 2015, Kela Mallu_Hyrrat_auto_1085x575-01-01HYRRAT_ROLLAATORI

Suomen talous on riippuvainen viennistä, ja kansainvälinen talouskehitys ratkaisee pitkälti, kuinka paljon julkisella sektorilla on tulevaisuudessa varaa panostaa kansalaisten hyvinvointiin. Väestön keski-ikä nousee ja vanhusväestön määrä kasvaa. Suurimmat terveysuhat liittyvät väestön liikalihavuuteen ja siitä aiheutuviin sairauksiin. Väestön tuloerot ovat kasvusuunnassa. Hyvinvointialalla on entistä enemmän itse maksavia kuluttajia, joiden tietoisuus, vaatimukset, palvelujen kysyntä ja valinnanvapaus lisääntyvät. Teknologia kehittyy, ja entistä suurempi osa palveluista siirtyy digitalisoitumisen myötä sähköisiksi.

Suomessa meneillään olevat Sote- ja kuntarakenneuudistus vaikuttanevat hyvinvointialan yrittäjyyteen paikallisella tasolla. Yksittäisen hyvinvointialan yrityksen tulevaisuuden muodostaa lukuisten mahdollisten tulevaisuuksien kirjo. Yrittäjällä on mahdollisuus ennakoida tulevaisuutta ja vaikuttaa siihen.

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät. Työ- ja elinkeinoministeriön raportteja 1/2015 -julkaisusta löytyy tietoa toimintaympäristön tilasta ja tulevaisuuden näkymistä sekä kehittämisehdotuksia. Raportti on koottu tilastotiedon,  alan yksityisten ja julkisten toimijoiden sekä palvelujen käyttäjien haastattelujen pohjalta.

Kela on julkaissut Kuntoutuksen kehittämisohjelman 2015, jonka tavoitteena on, että tulevaisuudessa kuntoutus olisi oikea-aikaista, kustannustehokasta ja vaikuttavaa. Kuntoutuspalveluiden pitäisi tukea työelämää ja yhteiskunnallista osallistumista sekä arjessa selviytymistä. Yhä enemmän tulisi huomioida kuntoutujan yksilölliset tarpeet, ja kuntoutus tulisi nähdä sosiaalisena investointina.  Nämä linjaukset näkyvät mm. vuoden 2015 alusta voimaan tulleessa Kelan avoterapiastandardissa, joka vaikuttaa suoraan alalla toimivien yrittäjien toimintaan.

Muualla verkossa tulevaisuuden ennakoinnista

Sitra:

Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus:

Tulevaisuuden tutkimusseura:

Opetushallitus:

Sosiaalisen innovaation laboratorio:

Tilastotietoa ennakointiin

Tilastoraportteja

Suomen eri alueiden tulevaisuusraportteja