Hinnoittelu

Tuotteen myyntihinta määräytyy kustannusten, kysynnän ja kilpailutilanteen perusteella. Kustannukset määrittelevät hinnan alarajan, kysyntä määrittelee markkinoiden salliman maksimihinnan ja kilpailutilanne hinnan, jolla tuotetta ko. markkina-alueella voi käytännössä myydä.

Yleisimmin palvelutuotteiden hinnoittelu perustuu työntekijän työhön käyttämään aikaan ja työntekijälle maksettavaan palkkaan. Lisäksi veloitushinnassa otetaan huomioon työn sesonkiluontoisuus ja toiminnan käyttöaste. Hinnoittelussa määrätään hinnan lisäksi myös myyntiehdot, kuten alennukset ja maksuajat. Hinnoittelustrategian valinnassa on tärkeää asiakkaiden ja kilpailijoiden tuntemus. Hinnoittelustrategioita on useita, mutta palvelumuotoilu ja tuotteistaminen mahdollistavat arvoperustaisen hinnoittelun, jossa asiakas voi tehdä hintavertailun sen perusteella, mitä hän pitää palvelussa tärkeänä.

Hyvinvointialan palveluiden hinnoittelussa on huomioitava, että palvelut voivat olla arvonlisäverollisia tai arvonlisäverottomia. Palveluissa voidaan käyttää tarvikkeita ja laitteita tai sitten ei. Palvelujen loppukäyttäjä ei ole välttämättä niiden maksaja.

Julkiset hankinnat tehdään noudattaen kansallisia hankintalakeja ja EU-hankintadirektiivejä. Näistä on yrittäjän hyvää tietää, jos kilpailee julkisista hankinnoista. Yrityksen palveluiden hinta voi tiukan kilpailutilanteen jälkeen määräytyä sopimuskaudeksi eteenpäin, ja jos hinnoittelussa on epäonnistuttu, se nakertaa yrityksen kannattavuutta.

Verkossa hinnoittelusta:

Tietoa arvonlisäverotuksesta:

Tietoa hankintalainsäädännöstä, julkisista hankinnoista ja niiden ilmoittelusta: