Yrittäjyyskasvatus hyvinvointialalla

Hyvinvointialan yrittäjyyskasvatuksen tulisi noudattaa yleisiä yrittäjyyskasvatuksen suuntalinjoja yrittäjyyden edistämisessä. Paikallinen yrittäjyys- ja yrittäjyyskasvatuskulttuuri ovat rakentamassa myös oppilaitosten yrittäjyyskasvatuskulttuuria. Yrittäjyyden edistäjien ja yrittäjyyskasvattajien verkostoituminen paikallisesti edistää myönteistä yrittäjyysilmapiiriä ja luo pohjaa innovatiivisen yrittäjyyden kehittymiselle. Sosiaali- ja terveysalojen koulutuksissa perinne on julkisen palvelurakenteen työvoiman kouluttamisessa. Yhteiskunnan muuntuminen ja yrittäjyyden huima lisääntyminen hyvinvointialalla on tuonut paineita uudistaa oppilaitosrakenteita strategisen ohjauksen tasolta opettajien kouluttamiseen, opetussuunnitelmien kehittämiseen ja käytännöllisten oppimisympäristöjen rakentamiseen.

Metropolia Ammattikorkeakoulussa toteutunut HYRRÄT-hanke on osoitus tästä tahtotilasta. Keväällä 2013 Hyrrät-hanke käynnisti Metropolia Ammattikorkeakoulussa yrittäjyyden edistämisen pyörteen, joka ei näytä rajoittuneen vain hyvinvointialalle. Hyrrät-hankkeen tavoitteena oli, että hyvinvointialan toimijat korkeakoulussa ja työelämässä rakentavat yhdessä innostavia reittejä ja työvälineitä alan yrittäjyyteen. Hankkeen kohderyhmänä olivat sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluopiskelijat, opetushenkilöstö sekä Uudenmaan alueen hyvinvointialan pk- ja mikroyritykset.

Hyvinvointialan yrittäjyyden edistämiseen hyviä käytänteitä

Yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta Hyrrät-hankkeessa on rakennettu verkostoa yrittäjyyskasvatuksen tueksi, toteutettu opettajien yrityspedagoginen koulutusohjelma sekä Tule kylään –yrittäjyyskasvatuksen teemapäivä, luotu kv työpaja, osallistuttu Helsingin yrittäjyyskasvatuksen strategian kehittämiseen, opetussuunnitelmatyöhön, on tehty benchmarking-käyntejä (HYRRÄT –hankkeen benchmarking Lahden amk) ja tutustuttu hyviin käytänteisiin, ideoitu Y-Hops hahmotelmaa käytännöllisten oppimispolkujen ryhdittämiseksi sekä tuotettu opintokokonaisuuksia: Hyvinvointiyrittäjyys ja HYRRÄT10 sekä työpajatoteutuksia ennakointiin, verkostoitumiseen, omistajanvaihdokseen ja palvelumuotoiluun. Lisäksi järjestettiin Hyrrät-yrittäjyysmessut yhteistyössä Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät – TESO ry:n, Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry:n ja Suomen Fysioterapeutit – Finlands Fysioterapeuter ry:n kanssa.

Hyrrät-hankkeen aikana on tutustuttu yrittäjyyskasvatuksen laadun arviointiin ja mittareihin. Näistä European Commissionin ja OECD:n vuonna 2012 tuottama A Guiding Framework for Entrepreneurial Universities käännettiin suomeksi Metropolia ammattikorkeakoulun tarpeisiin. Lisäksi tutustuttiin Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden yritysintentioiden Entre Intentio -kyselyä hyödyntävään tutkimustoimintaan. Tästä hyvä lähde on Joensuu ym. 2014. Kesällä 2014 julkaistiin myös ASTEE-projektin tuotoksena yrittäjyyskasvatuksen arviointimittaristo, mitä jatkossa olisi hyvä hyödyntää myös hyvinvointialoilla. Opettajien yrityspedagogisessa koulutusohjelmassa hyödynnettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston kehittämää LUT-mittaristoa. Vaikka se on kehitetty 2-asteen tarpeisiin, soveltuu se hyvin myös korkea-asteen opettajien itsearviointivälineeksi, esimerkiksi kehityskeskusteluihin valmistautuessa.

HYRRAT_PUU