Yrittäjyyskasvatuksen haasteet

Yrittäjyyskasvatus on elämässä tarvittavien taitojen ja valmiuksien oppimista. Se nähdään monikerroksisena ilmiönä, jolla on oma ohjaus- ja arviointijärjestelmänsä kansainväliseltä tasolta oppilaitoksen arkeen. Suomessa yrittäjyyden edistäminen koulutuksen kautta on ollut hallitusohjelmissa jo pitkään, ja opetusministeriö on ilmaissut tahtotilansa korkeakoulupohjaisen yrittäjyyden edistämiseksi.

Yrittäjyyskasvatuksen viitekehystä ovat viime aikoina hahmotelleet useat tutkijat (Fayolle & Gailly 2008, Fayolle 2013, Hämäläinen 2014, 14, Peltonen 2014, 59-64): HYRRÄT-esr-hankkeen opettajien yrittäjyyskasvatuksen ohjelmassa hyödynnettiin Hägg & Peltonen EnTree® -yrittäjyyskasvatuksen puumallia (löytyy Peltonen 2014 väitöskirjasta sivulta 116). Samainen malli on myös Helsingin yrittäjyyskasvatuksen strategian pohjalla. Yrittäjyyskasvatusta ohjaavat kulttuuri sekä tieteenfilosofiset lähtökohdat: käsitys yrittäjyydestä , oppimiskäsitys ja -tavoitteet, ihmis- ja maailmankäsitys sekä etiikka ja arvot.

Hägg ja Peltonen ovat nostaneet kasvatustietoisuuden keskeiseksi käsitteeksi yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisessa. Malli auttaa käytännön yrittäjyyskasvatustoimien tietoista hallintaa.

YES -verkosto

YES on yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaverkosto, joka edistää yrittäjyyskasvatuksen toteutumista kouluttamalla opettajia, kehittämällä koulutusta, rakentamalla koulu-yritysyhteistyötä ja tarjoamalla materiaaleja opetukseen. Lue lisää: YES -verkoston sivustolta

HYRRAT_PUU_small

Lue lisää:

Euroopan komissio 2003. Vihreä kirja: Yrittäjyys Euroopassa

Euroopan komissio 2006. Yrittäjyyttä suosivan ajattelutavan edistäminen koulutuksessa

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen strategia 2014

Hämäläinen 2014 Rehtori yrittäjyyskasvatuksen toimijana

Arenen yrittäjyyssuositukset 2015

Opetusministeriön julkaisuja 2009:7 Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat

Opetusministeriön julkaisuja 2009: 10. Korkeakoulupohjaisen yrittäjyyden edistäminen

Peltonen, K. 2014. Opettajien yrittäjyyskasvatusvalmiuksien kehittyminen ja siihen vaikuttavat tekijät

Pihkala, T., Ruskovaara, E.2013. Yrittäjyyskasvatusjärjestelmä opettajan tukena.

Ruskovaara, E. 2014. Entrepreunership education in basic and upper secondary education – measurment and empirical evidence.

Tiikkala 2013. Yrittäjyyskasvatuksen arvoja etsimässä

Yrittäjyyskasvastusta suomalaiseen opettajakoulutukseen ja opetukseen YVI -hankkeen materiaali (2012-2014)