Hyvinvointialan tulevaisuus

Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan yrittäjän tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet?

Sote-toimiala murroksessa: Epävarmoista tulevaisuuden näkymistä uusiin innovaatioihin? Työ- ja elinkeinoministeriö 2018

Hyvinvointialan yrittäjyys. Näkemyksiä hyvinvointialan yrittäjyyden tulevaisuudesta.

Kuntoutuksen kehittämisohjelma 2015, Kela Mallu_Hyrrat_auto_1085x575-01-01HYRRAT_ROLLAATORI

Suomen talous on riippuvainen viennistä, ja kansainvälinen talouskehitys ratkaisee pitkälti, kuinka paljon julkisella sektorilla on tulevaisuudessa varaa panostaa kansalaisten hyvinvointiin. Väestön keski-ikä nousee ja vanhusväestön määrä kasvaa. Suurimmat terveysuhat liittyvät väestön liikalihavuuteen ja siitä aiheutuviin sairauksiin. Väestön tuloerot ovat kasvusuunnassa. Hyvinvointialalla on entistä enemmän itse maksavia kuluttajia, joiden tietoisuus, vaatimukset, palvelujen kysyntä ja valinnanvapaus lisääntyvät. Teknologia kehittyy ja entistä suurempi osa palveluista siirtyy digitalisoitumisen myötä sähköisiksi.

Suomessa meneillään olevat Sote- ja kuntarakenneuudistus vaikuttanevat hyvinvointialan yrittäjyyteen paikallisella tasolla. Yksittäisen hyvinvointialan yrityksen tulevaisuuden muodostaa lukuisten mahdollisten tulevaisuuksien kirjo. Yrittäjällä on mahdollisuus ennakoida tulevaisuutta ja vaikuttaa siihen.

Suomessa meneillään olevat Sote- ja kuntarakenneuudistus vaikuttanevat hyvinvointialan yrittäjyyteen paikallisella tasolla. Yksittäisen hyvinvointialan yrityksen tulevaisuuden muodostaa lukuisten mahdollisten tulevaisuuksien kirjo. Yrittäjällä on mahdollisuus ennakoida tulevaisuutta ja vaikuttaa siihen.

Sosiaali- ja terveyspalvelut, epävarmoista tulevaisuuden näkymistä hyvinvoinnin kasvuun? Toimialaraportti 2018 -julkaisusta löytyy tietoa toimintaympäristön tilasta ja tulevaisuuden näkymistä sekä kehittämisehdotuksia. Raportti on koottu tilastotiedon,  alan yksityisten ja julkisten toimijoiden sekä palvelujen käyttäjien haastattelujen pohjalta.

Kela on julkaissut Kuntoutuksen kehittämisohjelman 2015, jonka tavoitteena on, että tulevaisuudessa kuntoutus olisi oikea-aikaista, kustannustehokasta ja vaikuttavaa. Kuntoutuspalveluiden pitäisi tukea työelämää ja yhteiskunnallista osallistumista sekä arjessa selviytymistä. Yhä enemmän tulisi huomioida kuntoutujan yksilölliset tarpeet ja kuntoutus tulisi nähdä sosiaalisena investointina.  Nämä linjaukset näkyvät mm. vuoden 2015 alusta voimaan tulleessa Kelan avoterapiastandardissa, joka vaikuttaa suoraan alalla toimivien yrittäjien toimintaan.

Muualla verkossa tulevaisuuden ennakoinnista

Sitra:
http://www.sitra.fi

Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus:
http://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/Sivut/home.aspx

Tulevaisuuden tutkimusseura:
http://www.tutuseura.fi/

Opetushallitus:
http://www.oph.fi -> Ennakoinnin tietopalvelu
Vanhuspalveluiden_osaamistarveraportti.

Tilastotietoa ennakointiin:

Findikaattori.fi – yhteiskunnan kehityksen kuva:  www.findikaattori.fi
Sotkanet.fi: Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista

Tilasto- ja seurantatietoja alueittain ja väestöryhmittäin, THL: http://www.terveytemme.fi/

THL: www.thl.fi

Tilasto- ja seurantatietoja alueittain ja väestöryhmittäin, THL: http://www.terveytemme.fi/

Tutkimus ja kehittäminen

www.kunnat.net ->Tietopankit ja tuotteet ->Tilastot
Tilastokeskus.fi ->Tilastotietokannat
Tilastokeskus.fi ->Tilastojen tuottajat ja julkaisijat