Lähteet ja linkit

Helaste, Hanna 2011. Muutosjohtamisella asiakaslähtöisyyteen. Case Kainuun maakunnan kehitysvammapalvelut. Pro Gradu-tutkielma. Hallintotiede. Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta.

Jumisko, Eija, Jänkälä, Raimo, Piekkari, Jouni & Turulin, Marita (toim.) 2013. Hyviä vuosia Lapissa. Toimintamalleja ja työkaluja ikäihmisten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukemiseen.

Koivisto, Mikko 2007. Mitä on palvelumuotoilu?  Muotoilun hyödyntäminen palvelujen suunnittelussa.  Taiteen maisterin lopputyö. Teollisen muotoilun koulutusohjelma. Taideteollinen korkeakoulu.

Lindström, Maarit, Nyberg, Martti & Ylä-Anttila, Pekka 2006. EI VAIN MUODON VUOKSI. Muotoilu on kilpailuetu. Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA (Sarja B 220). Kustantaja: Taloustieto Oy, Helsinki.

Jääskeläinen, Aki, Laihonen, Harri, Lönnqvist, Antti, Pekkola, Sanna, Sillanpää, Virpi & Ukko, Juhani 2013. Arvoa palvelutuotannon mittareista. TEKES.

Moritz, Stefan 2005. Service Design, Practical Access to an Evolving Field. London, KISD.

Mustonen, Johanna  2012. Palvelukokemus palvelumuotoiluprosessissa. Tapaustutkimuksena päivittäistavarakauppapalvelukokemus. Pro gradu –tutkielma. Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta.

Paavola, Heli & Uusikylä, Marjo (toim.) 2013. Rajatonta rohkeutta. Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä. Tekes. MarkPrint Oy.

Ruotsalainen, H. 2012. Palvelumuotoilijan haasteet – ikääntyneiden osallistumiseen vaikuttavat tekijät yhteissuunnittelutyöpajassa. Case: Ikääntyneet ihmiset omien palvelujen ja toimintaympäristöjen suunnittelijoina yhteissuunnittelutyöpajassa Kolarin palvelutalolla. Pro gradu –tutkielma. Lapin yliopisto. Taiteiden tiedekunta.

Kirjallisuutta ilman verkkolinkkiä

Miettinen, Satu (toim.) 2011. Palvelumuotoilu – uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämsieen. Teknologiateollisuus.

Miettinen, Satu & Koivisto, Mikko (eds.) 2009. Designing Services with Innovative Methods. Taideteollinen korkeakoulu.

Stickdom, M. & Schneider, J. 2010. This is service design thinking. Basic – Tools – Cases. BIS Publishers.

Tuulaniemi, Juha 2011. Palvelumuotoilu (2.painos). Talentum Media Oy.

This is service design thinking bookPalvelumuotoilu