Luvanvaraisuus ja lakisääteisyys

Hyvinvointipalveluja tuottavan yrittäjän tulee tietää, mitkä palvelut kuuluvat sosiaali- ja terveyspalveluihin, mitä palveluja valvotaan lailla ja millaiseen toimintaan tarvitaan viranomaisten lupa. Tärkeää on tietää, kenellä on oikeus antaa kyseisiä palveluja.

Sosiaali- ja terveyspalveluihin  liittyy  usein luvanvaraisuus tai ilmoitus-velvollisuus. Aluehallintoviraston sivustolta voi tarkistaa, mitä lupia mahdollisesti tarvitsee ja millaisia vuosittaisia raportteja yksityisen sosiaalipalvelun tuottajan ja yksityisen terveyspalvelun tuottajan täytyy tehdä. Lainsäädäntö määrittelee myös ehdot siitä,  kuka saa harjoittaa kyseistä toimintaa ja mitkä ovat esimerkiksi asumisyksikön henkilöstömitoitukset.

Palvelun tuottajien ja terveydenhuollon ammattilaisten rekisterit

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valtontavirasto (Valvira) ja aluehallintovirastot (AVI) pitävät yhdessä valtakunnallista  Yksityisten palvelun antajien rekisteriä.

Kaikkien koulutettujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden  tulee Suomessa hakea ammattioikeutta, jotta voi toimia kyseisessä ammatissa. Suomessa on sekä laillistettuja että nimikesuojattuja terveydenhuollon ammatteja.  Valvira myöntää ammattioikeudet hakemuksen perusteella.

Valvira ylläpitää valtakunnallista  terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriä, Terhikkiä. JulkiTerhikki on internetin välityksellä toimiva tietopalvelu, josta voi tarkistaa terveydenhuollon ammattihenkilön ammattipätevyyden.

Ilmoitus toiminnan aloittamisesta tai lupa toiminnan harjoittamiseen

Terveydenhuollon palvelujen antaminen yksityisesti on luvanvaraista.  Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimiseen riittää  ilmoitus aluehallintovirastolle rekisteröimistä varten.

Yksityiseen sosiaalipalveluun liittyvä ympärivuorokautiseen yksityisiä sosiaalipalveluja antavan palveluntuottajan on haettava toiminnalleen aluehallintoviraston (AVI) lupa. Lupahakemus tehdään sille AVI:lle, jonka alueella palveluja annetaan.

Lupa- ja ilmoitushakemukset löytyvät Yrityssuomi.fi -palvelusta.

Toimintakertomus

Ympärivuorokautista hoitoa antavan palveluntuottajan  sekä yksityisen teveyspalvelun tuottajan ja itsenäisen ammatinharjoittajan on annettava vuosittain toimintakertomus lupaviranomaiselle. Toimintakertomuksessa on ilmoitettava terveyden- ja sairaanhoidon palveluja koskevat toimintatiedot sekä henkilökunnan, toimitilojen ja toiminnan muutokset.

Toimintakertomus annetaan sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa www.valveri.fi, jossa ovat myös ohjeet toimintakertomuksen antamiseen.

Liittyminen sähköiseen potilastiedon arkistoon, Kanta

Yksityisten terveysalan yritysten tulee liittyä sähköiseen potilastiedon arkistoon, Kantaan. Liittymisten tueksi on tehty käyttöönoton käsikirjat, jotka sisältävät ohjeita ja erilaisia malleja. Nämä löytyvät Kanta.fi -sivustolta.

Kanta-palvelujen käyttö edellyttää käyttäjien vahvaa tunnistusta ja sähköistä allekirjoitusta. Jokaiselta terveydenhuollon ammattilaiselta vaaditaan henkilökohtainen ammattikortti. Sen myöntää Väestörekisterikeskus.

Omavalvontasuunnitelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvonnassa korostuu palveluntuottajien oma vastuu toiminnan asianmukaisuudesta ja tuottamiensa palvelujen laadusta sekä asiakas- ja potilasturvallisuudesta.

Valvira on antanut yksityisten sosiaalipalvelujen omavalvontaa koskevan määräyksen.  ”Omavalvonta on työkalu, jonka avulla voidaan kehittää ja seurata palvelujen laatua toimintayksiköiden päivittäisessä työssä. Omavalvonnan perusidea on siinä, että toimintayksikölle on laadittu kirjallinen suunnitelma, jonka avulla asiakkaan palveluissa esiintyvät epäkohdat ja palvelun onnistumisen kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet pystytään tunnistamaan, ehkäisemään ja korjaamaan nopeasti. Omavalvonta perustuu yksikössä toteutettavaan riskinhallintaan, jossa palveluprosesseja arvioidaan laadun ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskien toteutuminen ja reagoida havaittuihin kriittisiin työvaiheisiin tai kehittämistä vaativiin asioihin suunnitelmallisesti ja nopeasti.” Lue aiheesta lisää vuonna 2013 ilmestyneestä selvityksestä: Omavalvonnan toteutuminen yksityisissä sosiaalihuollon palveluissa

Vanhuspalvelulaissa säädettiin julkisille palveluntuottajille velvollisuus ottaa käyttöön omavalvonta vuoden 2015 alussa.

Tärkeitä linkkejä:

Lait ja asetukset:

Videoseminaari omavalvontasuunnitelman laatimiseksi (THL)