Liiketoimintaosaaminen

Yrityksen pyörittämiseen ja sen kehittämiseen löytyy monenlaista  koulutusta ja neuvontaa:

HYRRAT_WOMAN_PHONE

Liiketoimintaosaaminen:

1. Strateginen johtaminen

2. Toimintaympäristön jatkuva seuraaminen

3. Asiakkaiden tarpeiden ja arvoketjujen määrittäminen

4. Markkinointi ja verkostoituminen

5. Tuotantoprosessit – tuotteistaminen ja hinnoittelu

6. Taloushalllinto ja rahoitusosaaminen

7. Osaavien henkilöiden rekrytointi ja työnantajana toimiminen

Lue lisää: Viitala R. ja Jylhä E. 2011. Liiketoimintaosaaminen. Menestyvän yritystoiminnan perusta. Edita.

Liiketoimintaosaamista tarvitaan kaikissa hyvinvointialan yrityksissä, oli kysessä itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva fysioterapeutti tai vanhusten asumispalveluja tarjoava osakeyhtiö. Keskeistä on yrityksen strateginen suunnitelma ja sen toteuttaminen. Mikä on yrityksen toimintaperiaate? Ketkä ovat asiakkaita ja miten palveluja tuotetaan?  Suunnitelma ei ole kertaluonteinen, vaan se toimii yrityksen kehittämisen työkaluna. Lue lisää  sivulta Yritysideasta liiketoimintasuunnitelmaksi.

Asiakaskunnan ja yrityksen toimintaympäristön tunteminen on oleellinen osa liiketoimintaosaamista. Yritysideaa määritellessä on järkevää perehtyä  toimialan nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin. Tärkeää on yrittäjän kyky ennakoida, ettei vain reagoi ympäristön muutoksiin ja tapahtumiin.  Millaisia palveluja on tarjolla ja millaisia ennusteita toimialalla on? Millaista alan kilpailu on ja kenen kanssa yrittäjän kannattaa verkostoitua? Sosiaali- ja terveysala on muuttumassa ns. sote-uudistuksen myötä. Kukaan ei vielä tiedä, miten nämä uudistukset tulevat vaikuttamaan alan yksityiseen palveluntuotantoon. Lue lisää sivuilta Yrittäjyys hyvinvointialalla ja Hyvinvointialan tulevaisuus.

Asiakkaiden tarpeiden ja arvoketjujen hahmottaminen on tärkeää. Mitkä ovat asiakkaiden tarpeet ja millaisia palveluja tai tuotteita he olisivat valmiita ostamaan? Sosiaali- ja terveysalan yrittäjällä saattaa olla hyvin monenlaisia asiakkuuksia, koska varsinaisesti palvelun käyttäjä ei aina ole palvelun maksaja tai palvelun ostosta päättävä taho. Hyvinvointialalla palvelun hyvään laatuun liittyvät tekijät voivat toimia kilpailuetuna. Lue lisää sivulta Laadukkaat palvelut.

Sosiaali- ja terveysalallakin yrityksen markkinointi perustuu toimintaympäristön ja asiakkaiden tuntemiseen. Kenen pitäisi tietää yrityksen olemassolosta ja sen palveluista? Ketkä ovat avainhenkilöitä ostopäätöksen tekemisessä? Harvoin yrityksen palveluiden markkinointiin riittää hyvät kotisivut. Verkostoituminen alan muiden toimijoiden kanssa on tärkeä markkinoinnin keino.

Yksi tärkeä osa liiketoimintaosaamista on myytävien tuotteiden tai palvelujen tuotantoprosessien hallinta.  Onnistunut tuotteistaminen ja hinnoittelu on yrityksen toiminnan perusta. Tarjouskilpailuun osallistuminen edellyttää sosiaali- ja terveysalan yrittäjältä paljon työtä.  Lue lisää sivulta Pärjääminen markkinoilla.

Hyvä taloushallinto ja rahoitusosaaminen on tärkeä osa menestyvää yritystä. Kustannustietoisuus ja talousprosessien hallitseminen on yrittäjän perusosaamista. Välttämättä tämä ei ole hyvinvointialan yrittäjän vahvinta aluetta, jolloin on järkevää hankkia tarvittavaa apua esimerkiksi ulkoistamalla laskutus ja kirjanpito. Sanotaankin, että hyvä kirjanpitäjä tienaa oman palkkansa.

Hyvään liiketoimintaan liittyy myös yrityksen riittävästä osaamisesta huolehtiminen. Yrittäjän oman koulutuksen ja osaamisen ylläpidon lisäksi kannattaa yrityksessä joskus ulkoistaa toimintoja tai rekrytoida lisätyövoimaa. Tyypillisimpiä ulkoistettuja toimintoja ovat kirjanpito ja tilojen siivous. Työnantajana toimimiseen tarvitaan monenlaista osaamista, johon on saatavana tukea esimerkiksi erilaisista työnantajajärjestöistä. Alkuun pääsee tutustumalla Suomen Yrittäjien sivustoon Työnantajan ABC.