Tuotteistaminen

Tuotteistaminen on palvelutoiminnan jäsentämistä tuotteiksi, joille on määriteltävä sisältö, käyttötarkoitus, laatu ja hinta sekä muut ominaisuudet. Tuotteistamisen tavoitteena on, että laadun ja tuottavuuden parantumisen kautta asiakkaan saama hyöty maksimoituu ja yrityksen kannattavuus paranee. Hyvin toteutetun tuotteistuksen tuloksena on palvelujen käyttäjien tarpeiden mukainen palvelukonsepti ja joustavuus palvelujen tuottamisessa. Asiakaslähtöisessä tuotteistamisprosessissa palvelujen käyttäjät ovat itse mukana suunnittelemassa ja arvioimassa palveluja.

Hyvinvointialalle on tyypillistä, että palvelujen tuottajat ovat nimikesuojatuissa tai rekisteröidyissä ammateissa toimivia asiantuntijoita, mikä antaa heille yksinoikeuden tiettyjen asiantuntijapalvelujen tarjontaan. Riskinä on, että palvelut suunnitellaan erityisasiantuntijuuteen perustuen asiantuntijalähtöisesti. Tämän alan yrittäjien on kiinnitettävä erityistä huomiota asiakaslähtöisyyden toteutumiseen tuotteistamisessa.  Tuotteistaminen on erityisen tärkeää, kun yrityksellä on useita samalla palvelukonseptilla toimivia toimipisteitä. Tuotteistamisen avulla palvelutuotteista tulee monistettavia ja joskus lisensoitavia.

Palvelun tuotteistaminen

Palvelun tuotteistaminen pohjautuu yrityksen strategiaan ja asiakkaiden tarpeisiin. Tuotteistamisella tavoitellaan esim. palvelun monistettavuutta, laatuvaihtelujen vähentymistä, palvelutuotannon, hinnoittelun, markkinoinnin ja myynnin helpottamista sekä kannattavuuden ja asiakastyytyväisyyden parantamista. Palvelun tuotteistamisessa voit hyödyntää palvelumuotoilua. Hyvin tuotteistettu palvelu helpottaa myös osallistumista kilpailuun, jossa palvelujen ostaja on hankintalainsäädännön mukaan niiden järjestämisestä vastuullinen taho.

Palvelun konkretisointi

Konkretisoinnin tavoitteena on tehdä yrityksesi palvelusta uskottava, erottumiskykyinen ja helposti ymmärrettävä. Konkretisointi tarkoittaa keinoja viestiä aineettoman palvelun sisällöstä ja laadusta asiakkaalle erilaisten näkyvien todisteiden avulla. Konkretisoinnissa avuksesi ovat palveluesitteet, palvelun lopputulosten esittely, työnäytteet, palveluun liittyvät aineelliset symbolit (esim. osallistumistodistus) yms. Yrityksesi palvelujen laadusta ja palvelutuotannon osaamisen tasosta viestivät esim. takuut, patentit, sertifikaatit, auktorisoinnit ja palkinnot. Tuotteistetulle palvelulle voit suunnitella sille omaleimaisen ilmeen ja antaa nimen. Sitä sanotaan brändiksi.

Palvelun hinnoittelu

Palvelun hinta on merkittävä yrityksesi kannattavuuteen vaikuttava tekijä. Se on myös viesti palvelun laadusta. Palvelun hinnoitteluun vaikuttavat markkinatilanne ja tuotantokustannukset. Hinnoitteluperusteita ja -tapoja valitessa ota huomioon, ettei asiakas välitä tuotantokustannuksista, vaan arvioi hintaa suhteessa palvelusta saamaansa hyötyyn sekä muiden yritysten kilpaileviin palveluihin. Tuotteistetun palvelun hinnoittelu on helpompaa, koska sille on selkeämmät perusteet. Lisäksi tuotantokustannukset laskevat ja kannattavuus paranee, jos palvelu voidaan tuottaa nopeammin ja tehokkaammin.

Palvelun seuranta ja mittaaminen

Prosessiin kuuluu olennaisena osana onnistumisen seuranta ja mittaaminen. Seuranta on tärkeää yrityksesi palvelujen ja liiketoiminnan kehittämiselle.

Seuraa ja mittaa laatua ja tuottavuutta. Määrittele seurattavat asiat tuotteistamisen tavoitteiden mukaan ja laadi niille mittarit, joista näkyy, miten seurattava asia toteutuu. Tuotteistamisen onnistumista asiakkaidesi näkökulmasta voidaan seurata asiakastyytyväisyysmittauksilla, palvelun menekillä, reklamaatioiden määrällä yms. Lisäksi tarvitaan yrityksesi sisäistä seurantaa koskien palvelun tuottamisen tehokkuutta, kustannuksia ja kannattavuutta yms. Näistä kertovat esim. myyntikate, voitto ja liikevaihto.

Palvelun jatkuva kehittäminen

Prosessin edellinen vaihe antaa sinulle tietoja yrityksesi nykytilasta. Vertaa sitä yrityksesi strategiaan ja tavoitteisiin, niin saat selville, mihin suuntaan nykyisiä ja uusia palveluja tulee kehittää. Hanki lisäksi riittävästi tietoa markkinoista. Kerää aktiivisesti tietoa yrityksesi sisäisestä ja ulkoisesta ympäristöstä. Laadi ja päivitä palvelujesi myynti- ja markkinointisuunnitelmia, joissa on määritelty yrityksesi tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi. Hyvinvointialalla on paljon asiatuntijapalveluja, ja riskinä on, että asiantuntijat eivät näe tuotteistamisen etua, koska he hallitsevat jo palvelun toteuttamisen.  Tuotteistaminen voidaan nähdä myös esteenä toiminnan vapaudelle. Kuitenkin tuotteistaminen siirtää vahvasti henkilöitynyttä osaamista koko yrityksesi omaisuudeksi. Tuotteistaminen voi vaatia sinulta yrittäjänä tehokasta sisäistä markkinointia.

Tuotteistamisesta muualla verkossa:

Parantainen, J. 2008.  Tuotteistajan pikaopas 3.0