Hyvinvointipalvelujen muotoilu

Hyvinvointipalvelujen muotoilu koostuu kolmesta sanasta: hyvinvoinnista, palvelusta ja muotoilusta. Hyvinvointipalvelujen muotoilussa on kyse näiden kaikkien yhdistämisestä. Laajasti ajatellen hyvinvointi on sitä, mitä meillä on, kun elämme itsellemme hyvää elämää. Tämä tuo yksilön omat kokemukset hyvästä elämästä keskiöön. Yrittäjän näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että kun aiemmin on lähdetty myymään palvelun tarjoajan asiantuntemusta, niin nyt myydäänkin palvelua tai tuotetta, joka vastaa asiakkaan tarpeeseen. Tämä tapahtuu tunnistamalla ja muokkaamalla järjestelmiä, ympäristöä ja käytänteitä sellaisiksi, että tavoite pystytään saavuttamaan.

Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palvelujen innovointia, kehittämistä ja suunnittelua muotoilun keinoin. Sen avulla voidaan alentaa tuotteiden hintajoustoa, lisätä hinnoitteluvaraa ja parantaa yrityksen kannattavuutta. Tämä ei kuitenkaan perustu kulujen höyläämiseen, vaan asiakkaan saaman hyödyn kasvattamiseen. (Koivisto, M. 2007). Katso lyhyt video palvelumuotoilusta.

Palvelumuotoilu edellyttää, että ymmärrämme palvelun käyttäjää, eli asiakasta, sekä sitä ympäristöä, jossa hän toimii ja elää. Tähän päästään vain aidolla asiakasymmärryksellä:

  • – mitkä ovat asiakkaan tarpeet ja hänen arvonsa
  • – mikä merkitys palvelulla on asiakkaalle
  • – mitkä ovat asiakkaan toiveet ja tunteet palvelua kohtaan

Palvelumuotoilun avulla pyritään siis luomaan henkilökohtainen yhteys käyttäjään, jotta voimme käyttää näin saatua tietoa palvelujen kehittämisessä ja suunnittelussa. Lue lisää asiakaslähtöisyydestä artikkelista  Asiakaslähtöisyys hyvinvointialan yrittäjyydessä.

Lue lisää:

Koivisto, M. 2007. Mitä on palvelumuotoilu? – Muotoilun hyödyntäminen palvelujen suunnittelussa. Pro gradu -tutkielma. Teollinen muotoilu. Taideteollinen korkeakoulu.

Miettinen, S. (toim.) 2011. Palvelumuotoilu – uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen. Teknologiateollisuus.

Tuulaniemi, Juha. 2011. Palvelumuotoilu. Hämeenlinna: Talentum media.