Yrittäjän persoonalliset piirteet

Yrittäjäpersoona

Hyvinvointialan yrittäjinä voivat toimia monenlaiset ihmiset. Tärkeimpänä persoonallisena piirteenä pidetään halukkuutta oppia ja kehittää yrittämiseen liittyviä tietoja ja taitoja. Tärkeää on into ja luottamus omaan ammatitaitoon ja ideaan.

Yrittäjyys vaatii henkilöltä itsenäisyyttä, innovatiivisuutta, rohkeutta ottaa riskejä sekä suoriutumismotivaatiota. Tällöin henkilön on oltava sinnikäs ja vastuullinen, luova sekä epävarmuutta sietävä, joka luottaa itseensä ja uskaltaa ottaa riskejä esimerkiksi toimeentuloon liittyen sekä pystyy tekemään yritykseen liittyvät päätökset itsenäisesti.

Yrittäjänä toimiminen vaatii luovuutta, mutta myös kykyä tunnistaa ja ratkaista ongelmia. Yrittäjän on oltava alallaan aktiivinen luoden itse itselleen tilaisuuksia työelämässä. Keskeistä on yrittäjän uskallus kokeilla asioita epäonnistumista pelkäämättä. Kasvuyrittäjillä on usein erittäin hyvät sosiaaliset taidot. He ovat empaattisia ja joustavia.

Naiset sosiaali- ja terveysalan yrittäjinä

Hyvinvointialan yrittäjyys on sukupuolittunutta. Noin 70 % alan yrittäjistä on naisia. Osittain tämä selittyy sillä, että hyvinvointialan työt ovat perinteisesti naisvaltaisia aloja.

On todettu, että naiset ottavat huomioon yritystä aloittaessaan perheen ja läheisten tarpeet. On tyypillistä, että  naiset perustavat yrityksen pienimuotoisesti ja ottavat vähemmän riskejä kuin miehet. Tämän vuoksi naisia saatetaan pitää passiivisina, eikä heitä nähdä menestyvinä ja luovina yrittäjinä. Naisyrittäjien verkosto pyrkii kannustamaan ja auttamaan naisyrittäjiä.

Hoiva-alan yrityksissä naisyrittäjät tekevät usein  itsekin konkreettista hoivatyötä johtamisen lisäksi. Hyvinvointialan naisyrittäjät kokevat usein ristiriitaa näiden kahden tehtävän välillä. Esimerkiksi terapiatyötä tekevien itsenäisten ammatinharjoittajien pitäisi olla tiukkoja peruuntumattomien aikojen laskuttamisessa asiakkailtaan, mutta terapeutit ymmärtävät usein asiakkaitaan ja heidän vaihtuvia tilanteitaan, eivätkä laskuta näitä käyttämättömiä aikoja.

Ongelmaton rooli ei ole hyvinvointialan miesyrittäjilläkään, koska heidän motiiviaan alalla toimimiseen saatetaan pitää vain taloudellisen edun tavoitteluna. Lue lisää: Sukupuolen merkitys hyvinvointiyrittäjyydessä ja yrittäjyyskasvatuksessa

HYRRAT_SYDAN_VAS