Yrittäjyyttä jo opiskellessa

Yrittäjyyskasvatus on yrittäjyyden ja kasvatuksen yhdistymistä yrittäjyyden ja yrittäjämäisen toiminnan edistämiseksi. (Peltonen 2014, 30)

Yrittäjyydelle ei ole yksiselitteistä määrittelyä, koska sitä voidaan tarkastella monen eri tieteenalan ja lähtökohtien kautta.

Nykykäsityksen mukaan yrittäjyys on moniulotteinen, työhön ja elämään liittyvä ajattelu-, toiminta- ja suhtautumistapa, ei pelkästään ammatti tai ura. Yrittäjyys ilmenee mahdollisuuksien havaitsemisena, innovatiivisena ja proaktiivisena toimintana, riskinottokykynä sekä muutoksen ja epävarmuuden hallintana huomioiden eettisyyden, yhteiskuntavastuun sekä kestävän kehityksen.

Opetusministeriön yrittäjyyskasvatuksen linjauksissa  yrittäjyyskasvatus on määritelty seuraavasti:

Yrittäjyyskasvatuksella tarkoitetaan pääasiassa opetushallinnon alalla tehtävää laaja-alaista työtä yrittäjyyden vahvistamiseksi. Käytännön toimenpiteiden tavoitteina ovat myönteisten asenteiden lisääminen,   yrittäjyyteen liittyvien tietojen ja taitojen kehittäminen, uuden yrittäjyyden aikaansaaminen, yrittäjien ja yrityksissä olevan henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä yrittäjämäinen toimintatapa työpaikoilla ja kaikessa muussakin toiminnassa. Yrittäjyyskasvatusta tekevät ja toimintaa tukevat myös useat työelämätahot ja järjestöt. Yrittäjyyskasvatus perustuu elinikäiseen oppimiseen ja verkostomaiseen toimintatapaan. ” (Opetusministeriö 2009:10)

Lue lisää:

Yrittäjyyskasvatuksen haasteet

Yrittäjyyskasvatus hyvinvointialalla

Työkaluja yrittäjyyskasvatukseen

HYRRAT_PUU

 

Lähteet:

Peltonen, K. 2014. Opettajien yrittäjyyskasvatusvalmiuksien kehittyminen ja siihen vaikuttavat tekijät

Opetusministeriön julkaisuja 2009:7 Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat